Kompletní služby

Rychlý kontakt Ing. Jiří Šulc - Sat Line
Koulova 1564/11
Praha 6

Tel: +420 603 411 756
Mail: info@satline.cz
Web: www.satline.cz

počet přístupů

V Š E O B E C N É P O D M N Í N K Y

PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÉ SLUŽBY ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ

PŘÍSTUP K SÍTI INTERNET

(dále jen „p o d m í n k y“)

Vydané dle zák. č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikací, ve znění pozdějších předpisů

I.

PŘEDMĚT A PODMÍNKY UZAVŘENÍ SMLOUVY

 1.  
  1. Poskytovatel jímž je Šulc Jiří Ing. – Sat Line, se sídlem Koulova 11, Praha 6, identifikační číslo 44801301, se zavazuje zprostředkovat uživateli přístup k síti Internet a jejím službám prostřednictvím pevného připojení k datové síti poskytovatele (dále jen „objednané služby“), které si uživatel objednal a potvrdil na smlouvě o poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací přístupu k síti Internet (dále jen „smlouva“). Všeobecné podmínky pro poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací přístupu k síti Internet jsou nedílnou součástí smlouvy.
  2. Poskytování objednaných služeb se realizuje prostřednictvím účastnické přípojky k síti poskytovatele, která se nachází uvnitř nebo vně nemovitosti na adrese uvedené ve smlouvě jako místo instalace a která je považována za koncový bod sítě poskytovatele (dále jen „koncové místo“).
  3. Podmínkou pro uzavření smlouvy je, že zájemce předloží doklady, které prokazují totožnost zájemce, jeho oprávnění užívat místo instalace a další doklady v rozsahu přiměřeném účelu této smlouvy.
  4. Uživatel se zavazuje plnit své povinnosti dle těchto podmínek a za objednané služby platit příslušné poplatky v souladu s podmínkami uvedenými ve smlouvě a podmínkách.
  5. Objednané služby uvedené ve smlouvě mohou být změněny dohodou smluvních stran v rozsahu možností aktuální nabídky služeb poskytovatele. Návrh na změnu objednaných služeb je smluvní strana povinna sdělit druhé smluvní stran zpravidla ve lhůtě třiceti dnů před zamýšlenou účinností navrhované změny. Změny objednaných služeb nelze zpravidla provést častěji než jedenkrát za tři kalendářní měsíce.
  6. Poskytovatel tímto prohlašuje, že má oprávnění k výkonu všech práv a povinností podle smlouvy a podmínek.

II.

ZAŘÍZENÍ PRO POSKYTOVÁNÍ OBJEDNANÝCH SLUŽEB

 1.  
  1. Technická zařízení, prostřednictvím kterých jsou objednané služby poskytovány a jejich součásti jsou ve výlučném vlastnictví poskytovatele (dále jen „zařízení poskytovatele“) a ten je oprávněn je podle svého uvážení měnit, doplňovat, přemisťovat či upravovat.
  2. Uživatel je povinen si zabezpečit, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, legální hardwarové a softwarové prostředky (včetně jejich instalace), vstupní a výstupní zařízení a jejich funkčnost potřebné pro připojení ke koncovému místu (dále jen „koncové zařízení uživatele“). Provozovatel neodpovídá za funkčnost a ani provoz koncového zařízení uživatele.
  3. Poskytovatel může půjčit uživateli doplňková zařízení (dále jen „doplňková zařízení“), proti zaplacení depozita (vratného) sloužícího výlučně k zajištění ochrany vlastnického práva poskytovatele. Uživatel má ve vztahu k doplňkovému zařízení postavení výpůjčitele ve smyslu občanského zákoníku.
  4. Uživatel se zavazuje řádně používat všechna zařízení poskytovatele, zavazuje se nepřipojovat k nim žádné přístroje, které nebyly schváleny poskytovatelem nebo které nesplňují požadavky příslušných bezpečnostních, technických a právních předpisů platných v ČR.
  5. Uživatel je povinen vrátit veškerá zařízení poskytovatele včetně doplňkových nejpozději do sedmi dnů od ukončení smlouvy a to na své náklady a nebezpečí.
  6. Jestliže uživatel nevrátí zařízení poskytovatele nebo doplňková zařízení ve lhůtě uvedeném v předchozím odstavci nebo jej vrátí ve stavu nefunkčním nebo ve stavu, který zjevně neodpovídá běžnému opotřebení, je poskytovatel oprávněn účtovat uživateli jednorázový smluvní poplatek ve výši 100% jeho hodnoty uvedeného v ceníku v den uzavření smlouvy.
  7. Uživatel není oprávněn se zařízeními poskytovatele ani s doplňkovými zařízeními jakýmkoliv způsobem nakládat. Uživatel nesmí zejména měnit místo instalace bez vědomí poskytovatele, poskytovat jej jako zástavu nebo jej vyvézt mimo území ČR. Uživatel není ani oprávněn do výše uvedených zařízení jakkoli zasahovat ani umožnit takové zásahy třetí osobě, která k takovým zásahům neobdržela od poskytovatele písemné oprávnění. Porušení povinností uživatele dle tohoto článku je považováno za podstatné porušení smlouvy.
  8. Uživatel je povinen informovat poskytovatele o zcizení, ztrátě, zničení nebo poškození zařízení nebo jejich částí nejpozději do 24 hodin od vzniku takové události. Dojde-li ke zničení, odcizení nebo poškození zařízení nebo jeho části dle předchozí vět, má uživatel právo n a jeho výměnu, a to po zaplacení náhrady škody poskytovateli.
  9. Poskytovatel se zavazuje uživateli vrátit zálohu nejpozději do třiceti dnů po vrácení úplného a nepoškozeného doplňkového zařízení poskytovateli, nedojde-li k vypořádání zálohy dle článku 6.9. podmínek.

III.

UŽÍVÁNÍ OBJEDNNÝCH SLUŽEB UŽIVATELEM

 1.  
  1. Uživatel se zavazuje poskytnout poskytovateli součinnost potřebnou pro plnění předmětu smlouvy.
  2. Uživatel je povinen zpravidla předem, nejpozději však do sedmi dnu, informovat poskytovatele o každé změn údajů uživatele nebo plátce uvedených ve smlouvě (zejména telefonní spojení, adresy pro doručování korespondence apod.).
  3. Je-li pro realizaci dodávky objednaných služeb nutná odborná spolupráce s dodavatelem koncového zařízení uživatele, je uživatel povinen ji na své náklady zabezpečit. Uživatel se zavazuje seznámit se zásadami obsluhy síťových služeb a operačních systémů, jejichž znalost je nezbytná k užívání objednaných služeb.
  4. Uživatel tímto uděluje poskytovateli nebo poskytovatelem pověřené firmě souhlas s prováděním prací souvisejících s dodávkou objednaných služeb, opravou, úpravou, demontáží apod. Za účelem plnění smlouvy se uživatel zavazuje umožnit na požádání poskytovateli nebo poskytovatelem pověřené firmě přístup do prostor místa instalace po celou dobu trvání smlouvy, jakož i v souvislosti s jejím ukončením.
  5. Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že poskytovatel vede elektronickou databázi uživatelem uskutečněných operací v rámci sítě poskytovatele i mino ni. Uživatel tímto uděluje souhlas poskytovateli s případným měřením objemu přenesených dat technickými prostředky poskytovatele.
  6. Uživatel bere na vědomí, že instalace, používání, kontrola, údržba, opravy a odstranění zařízení poskytovatele a doplňkových zařízení může vést k výpadku objednaných služeb, případně vést ke ztrátě dat na koncovém zařízení uživatele. Uživatel je výlučně odpovědný za provedení zálohování dat na koncovém zařízení uživatele a provozovatel nenese jakoukoliv odpovědnost za to, zda uživatel takové zálohování dat provedl či nikoliv.
  7. Uživatel bere na vědomí, že komunikace prostřednictvím sítě Internet není bezpečná a přenášené údaje mohou být napadeny nebo ztraceny. Uživatel bere na vědomí, že při užívání objednaných služeb nebo jiných služeb on-line, existují či mohou existovat určité aplikace prostřednictvím kterých mohou třetí osoby získat přístup ke koncovému zařízení uživatele. Poskytovatel nenese žádnou odpovědnost za jakékoliv škody vyplývající nebo jinak se vztahující k takovému přístupu třetích osob do koncového zařízení uživatele nebo k jakékoli ztrátě dat uživatele umístěných na koncovém zařízení uživatele ani za případné užívání takových aplikací uživatelem.
  8. Uživatel se zavazuje užívat objednané služby výhradně pro svoji potřebu a nesmí komukoliv jinému, s výjimkou osob sdílejících s ním společnou domácnost, umožnit využití objednaných služeb bez předchozího písemného souhlasu uživatele, zejména není uživatel oprávněn umožnit bezplatné využití objednané služby. Uživatel nese odpovědnost za škodu, vzniklou v důsledku neoprávněného užívání objednaných služeb třetími osobami.
  9. Uživatel se zavazuje:

a) užívat objednané služby v souladu s platnými právními předpisy a těmito podmínkami;

b) neporušovat autorská práva a jiná práva třetích osob, zejména práva duševního vlastnictví třetích stran, jako například autorská práva na software, filmy, hudbu a fotografie, nebo používání ochranných známek;nepodnikat žádné pokusy o průnik do jiných datových sítí či služeb, pro které nemá oprávnění í k přístupu nebo k jejich užívání není oprávněn;

c) nepodnikat žádné pokusy o průnik do jiných datových sítí či služeb, pro které nemá oprávnění k přístupu nebo k jejich užívání není oprávněn;

d) nepoužívat a nešířit jakékoliv nástroje nebo prostředky ohrožujících bezpečnost sítě Internet a datové sítě poskytovatele nebo umožňující její narušování, popř. viry a obdobné nástroje nebo prostředky ohrožující ostatní uživatele sítě Internet;

e) neprovádět následující aktivity při používání sítě Internet, popř. při umístění informací na domovské stránky („homepage“) , jako zejména

 •  
  • nadávání;
  • šíření protiprávních informací;
  • obtěžování, vyhrožování nebo úmyslné vnucování se ostatním uživatelům;
  • používání urážlivých přezdívek;
  • umisťování velkého počtu stejných zpráv do různých diskusních skupin;
  • umístění řetězových dopisů;
  • falšování informace v záhlaví zprávy;
  • umístění zpráv pod jménem někoho jiného za účelem zabránit někomu používat síť Internet;
  • umisťovat na sít Internet protiprávní materiál, jako například rasistické informace, nebo dětskou pornografii;
  • šířit informace, které by mohly poškodit poskytovatele nebo třetí osobu;

h) neprovádět zejména následující aktivity při používání datových sítí a sítě Internet, např. při posílání a přijímání zpráv elektronickou poštou (e-mailem)

 •  
  • urážení nebo obtěžování ostatních uživatelů Internetu prostřednictvím nevhodného slovníku nebo frekvencí či velikostí e-mailových zpráv;
  • posílání zpráv, v adrese odesilatel, který je adresou elektronickou pošty třetí osoby, bez souhlasu právoplatného uživatele účtu elektronické pošty s touto adresou;
  • posílání hromadných nebo komerčních zpráv způsobem, který je všeobecně známý pod názvem „spamm“.
  • posílat velké objemné zprávy s úmyslem narušení servru nebo w-mailového účtu;
  • přetížení sítě Internetu nebo datové sítě poskytovatele, která má za následek, nebo která vede k snížení rychlosti, nebo častému anebo k úplnému výpadku sítě;

i) neprovozovat prostřednictvím sítě Internet obchodní aktivity, jimiž se rozumí zejména

 •  
  •  
   • poskytování prostřednictvím sítě Internet třetím osobám prostřednictvím uživatelova připojení;
   • hosting accouts nebo routing služby zvané ´proxy´, poskytování služeb w-mail, zpravodajství, provozování služeb , http-, ftp-, icr-, a dhcp-server a multi-uživatelská interaktivní fóra;
   • komerční využití domovské stránky, zejména distribuce reklamních nebo propagačních materiálů
 1.  
  1. Jakékoliv porušení článku 4.9. a 4.10. nebo jakékoliv jednání, které lze spravedlivě označit za zneužití objednaných služeb, způsobené uživatelem je považováno za podstatné porušení této smlouvy a poskytovatel je oprávněn okamžitě omezit nebo přerušit poskytování služeb uživateli, a to i bez předchozího upozornění; poskytovatel uživateli opětovně zahájí dodávku objednaných služeb, a to zpravidla na uživatelovu písemnou žádost a po zaplacení příslušného poplatku dle ceníku, zjedná-li uživatel nápravu.
  2. Poskytovatel je povinen poskytnou řádnou dostupnost k objednaným službám v rozsahu uvedeném ve smlouvě; tato povinnost nemůže být splněna jestliže je sít přetížena. V této souvislosti jsou uživatelé oprávnění využívat objednanou službu jen v rámci povolení kapacity. Poskytovatel může stanovit povolený objem přenesených dat pro jednotlivé služby. Překročení povoleného objemu nastane, když mezi prvním a posledním kalendářním dnem období stanoveného poskytovatelem (dále jen „období“) byl vyčerpán objem přenesených dat povolený pro objednanou službu. Jakmile uživatel dosáhne 100% povoleného objemu za toto období má provozovatel nárok omezit poskytování objednané služby snížením rychlosti přenosu dat. Poskytování služeb bude v plném rozsahu obnoveno počátkem období následujícího po období v němž došlo k překročení povoleného objemu dat pro objednanou službu.
  3. Omezení nebo přerušení poskytování služeb ze strany provozovatele v důsledku porušení povinnosti uživatele včetně opatření dle čl. 6.8., popřípadě snížení rychlosti přenosu dat dle článku 3.12., nezbavuje uživatele povinnosti platit poplatky dle smlouvy a těchto podmínek v souladu s aktuálním ceníkem poskytovatele.

IV.

ODSTRAŇOVÁNÍ PORUCH A ZÁVAD (REKLAMACE)

 1.  
  1. Poskytovatel je povinen poskytovat objednané služby nepřetržitě. Při poskytování objednaných služeb může docházet k občasným snížením kvality, dočasnému omezení popřípadě přerušení poskytování objednaných služeb. Pokud lze takové snížení kvality, dočasné omezení popř. přerušení předvídat, oznámí poskytovatel takovou skutečnost uživateli vhodným způsobem předem (např. prostřednictvím elektronické pošty nebo informační internetové stránky poskytovatele).
  2. Uživatel je povinen ohlásit omezení nebo přerušení poskytovaných objednaných služeb, závady na

zařízení poskytovatele a na doplňkových zařízení (dále jen „závada“) poskytovateli neprodleně po jejich zjištění.

 1.  
  1. Poskytovatel se zavazuje odstranit závady na své straně, znemožňují-li uživateli zcela využívat služeb dle č. 1.1. do dvou pracovních dnů od jejich nahlášení poskytovateli, pokud mu v tom nezabrání objektivní důvody, zejména neumožnění přístupu ke koncovému místu, přerušení dodávky elektrické energie apod. Krátkodobá přerušení možnosti využívání služeb obvykle netrvající déle než 48 hodin se nepovažují za porušení smlouvy.
  2. Náklady na odstranění závady nese poskytovatel s výjimkou případů, kdy závadu způsobil uživatel nebo je-li závada způsobena poruchou na koncovém zařízení uživatele. V takovém případě je poskytovatel oprávněn účtovat uživateli a uživatel je povinen uhradit poskytovateli náklady na odstranění závady.
  3. Nebude-li závada, která způsobí přerušení poskytování objednaných služeb, za kterou poskytovatel odpovídá a která byla řádně uživatelem ohlášena, odstraněna do 2 (dvou) pracovních dnů od jejího ohlášení, má uživatel právo na poskytnutí slevy ve výši příslušné poměrné části pravidelného poplatku za dobu, kdy objednanou službu nebylo možné pro závadu na straně poskytovatele vůbec využít. Sleva bude na základě žádosti uživatele zúčtována zpravidla v následujícím vyúčtování, nejpozději však do 30 (třiceti) dnů následujících po doručení žádosti poskytovateli, zpravidla způsobem uvedeným v čl. 6.9. podmínek.
  4. V případě, že se uživatel domnívá, že poskytované objednané služby svým rozsahem, kvalitou nebo cenou neodpovídají podmínkám a proto vykazují vady, je oprávněn příslušná práva z odpovědnosti za tyto vady uplatnit u poskytovatele. Vady v nesprávně vyúčtovaných pravidelných poplatcích popř.  jiných platbách za poskytnuté objednané služby je uživatel povinen uplatnit do 2 (dvou) měsíců od doručení vyúčtováni, jinak uživatelovo právo zanikne. Jiné vady poskytnuté objednané služby je uživatel povinen uplatnit bez zbytečného odkladu po jejich zjištění.
  5. Uplatnění reklamace proti výši účtovaných pravidelných poplatků popř. jiných plateb za poskytnuté objednané služby nemá odkladný účinek a uživatel je povinen zaplatit účtovanou částku za poskytnuté objednané služby v plné výši do data splatnosti.
  6. Poskytovatel je povinen vyřídit reklamaci výše účtovaných pravidelných poplatků popř. jiných plateb za poskytnuté objednané služby nejpozději do 30 (třiceti) dnů ode dne doručení reklamace.V případě kladného vyřízení reklamace je poskytovatel povinen vrátit uživateli příslušnou neoprávněně účtovanou částku nejpozději do 30 (třiceti) dnů od vyřízeni reklamace, zpravidla způsobem uvedeným v čl. 6.9. podmínek.
  7. Ostatní případy reklamací uživatele vyřídí poskytovatel podle jejich složitosti a případné technické nebo administrativní náročnosti.
  8. Uživatel bere na vědomí, že poskytovatel není povinen hradit uživateli náhradu škody v důsledku neposkytnutí objednané služby nebo vadného poskytnutí objednané služby.
  9. Uživatel se zavazuje uhradit poplatky za jakékoliv servisní úkony vyžádané uživatelem nad rámec odstranění závad či poruch zařízení, které nese poskytovatel na své náklady podle čl. 4.4. podmínek.

V.

POPLATKY ZA OBJEDNANÉ SMLUŽBY A PLATEBNÍ PODMÍNKY

 1.  
  1. Uživatel je povinen hradit příslušné poplatky v souladu s aktuálně platným ceníkem nejpozději do15 (patnácti) dnů od data obdržení vyúčtování, není-li ve vyúčtování uvedeno jinak; vyúčtováním se rozumí vystavení faktury, daňového dokladu s uvedením DPH, případně zjednodušeného daňového dokladu, který zahrnuje poplatky účtované na základě smlouvy a podmínek uživateli; dnem zdanitelného plnění je první den fakturovaného období, není-li uvedeno jinak.
  2. Aktivační, popř. vstupní poplatky se uživatel zavazuje uhradit zpravidla ke dni zprovoznění objednaných služeb, nejpozději však do 15 (patnácti) dnů od data obdržení prvního vyúčtování, není-li ve vyúčtování uvedeno jinak.
  3. Uživatel může obdržet mimořádné vyúčtování v souvislosti se změnou data fakturace, výše pravidelného poplatku, z administrativních příčin nebo v jiných odůvodněných případech bez předchozího písemného vyrozumění. Uživatel je povinen uhradit takové mimořádné vyúčtování ve lhůtě do 15 (patnácti) dnů od data obdržení vyúčtování, není-li ve vyúčtování uvedeno jinak.
  4. Způsob a interval platby pravidelných poplatků mohou být měněny dohodou smluvních stran. Návrh na změnu způsobu nebo intervalu plateb pravidelných poplatků je smluvní strana povinna sdělit druhé smluvní straně písemným oznámením ve lhůtě nejméně 30 (třiceti) dnů před zamýšlenou účinností navrhované změny. Uskutečněním platby pravidelných poplatků uživatelem v souladu s navrženými změnami dojde k přijetí návrhu poskytovatele ze strany uživatele. K akceptaci navrhované změny poskytovatelem dojde provedením příslušné změny navržené uživatelem v účtovacím systému poskytovatele.
  5. Poskytovatel je oprávněn kdykoli za trvání smlouvy navrhnout uživateli změnu výše pravidelných poplatků; poskytovatel je povinen zveřejnit je vhodným způsobem dle svých možností ve lhůtě nejméně 30 (třicet) dnů předem. Uhrazení pravidelného poplatku v jeho nové výši uživatelem je považováno za souhlasný projev vůle uživatele s touto změnou a takováto změna se stává pro obě smluvní strany platnou a účinnou.
  6. Všechny poplatky uvedené ve smlouvě, podmínkách a ceníku bude uživatel hradit na bankovní účet poskytovatele uvedený nejpozději v prvním vyúčtování, pokud není dohodnuto jinak, a to ve sjednaných lhůtách. Zaplacením poplatku se rozumí den připsání poplatku v jeho plné výši na účet poskytovatele.
  7. Uživatel nemá právo provádět jakékoliv srážky nebo změny poplatků a jiných plateb. Jestliže uživatel neprovede úhradu pravidelného poplatku nebo jiné platby dle smlouvy, podmínek nebo ceníku řádně a je v prodlení s platbou, poskytovatel vyzve uživatele k uhrazení poplatku v náhradním termínu, zpravidla ne kratším než 1 (jeden) týden. Pokud uživatel v náhradním termínu nezjedná nápravu, má poskytovatel právo omezit poskytování dané služby zamezením aktivního přístupu ke službě nebo,není-li to technicky možné službu uživateli přerušit bez předchozího oznámení.  Při opakovaném neuhrazení poplatku má poskytovatel právo přerušit poskytování objednaných služeb; nezávisle na tom má poskytovatel právo od smlouvy odstoupit a žádat okamžitou náhradu škody a zaplacení poplatků dle smlouvy, podmínek a ceníku. Zaplatí-li plátce nebo uživatel celou dlužnou částku, popř. jiné platby dle ceníku nebo podmínek, poskytovatel v přiměřené lhůtě obnoví dodávku objednaných služeb, zpravidla na žádost uživatele. Opětovné zpřístupnění služby je účtováno částkou 300 Kč + DPH.

Pro případ prodlení s platbami uživatele je poskytovatel oprávněn účtovat jednorázovou smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. V případě zaslání upomínky poštou z důvodu nedodržení termínu splatnosti bude v následujícím účetním období navíc účtována částka 50 Kč za administrativní úkon.

 1.  
  1. Pravidelné poplatky uhrazené uživatelem na základě smlouvy dopředu, za období, po které uživatel v souvislosti s ukončením smlouvy již objednané služby nevyužíval, nepodléhají vrácení pouze v případě porušení podmínek ze strany uživatele a tím ukončení smlouvy poskytovatelem. V ostatních případech bude uživateli vrácen příslušný přeplatek na jeho písemnou žádost ve stejném termínu jako záloha dle čl. 2.9

VI.

TRVÁNÍ A ZÁNIK SMLOUVY

 1.  
  1. .Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou, pokud není na smlouvě uvedeno jinak. Smlouva uzavřena na dobu určitou se po uplynutí sjednané doby trvání mění na smlouvu uzavřenou na dobu neurčitou; to neplatí, doručí-li jedna ze smluvních stran druhé nejméně 30 dnů před uplynutím sjednané doby oznámení, že trvá na ukončení Smlouvy.
  2. Smlouva je platná ode dne jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinná dnem zahájení dodávky objednaných služeb, není-li ve smlouvě uvedeno jinak. Dodávka služeb bude zahájena dnem úspěšné instalace koncového zařízení.
  3. Uživatel je oprávněn smlouvu vypovědět bez udání důvodu, výpovědní lhůta je 30 (třicet) dnů a začíná plynout prvním dnem následujícího kalendářního měsíce po dni, kdy byla poskytovateli doručena písemná výpověď.
  4. Poskytovatel je oprávněn smlouvu vypovědět v případě, že uživatel nepřijme návrh na změnu pravidelných poplatků učiněný podle čl. 5.5 této smlouvy. Výpovědní lhůta je 30 (třicet) dnů a začíná plynout dnem následujícím po dni, kdy byla uživateli doručena písemná výpověď poskytovatele.
  5. Uživatel je oprávněn smlouvu vypovědět v případě, že neakceptuje návrh na změnu pravidelných poplatků učiněný poskytovatelem podle čl. 5.5. podmínek nebo v případě, že neakceptuje změnu těchto podmínek, která není vyvolána změnou právních předpisů a znamená pro uživatele zhoršení podmínek Výpověď lze v takovém případě podat nejpozději do 15 (patnácti) dnů ode dne zveřejnění nové výše poplatků nebo nových všeobecných podmínek. Výpovědní lhůta je 30 (třicet) dnů a začíná plynout od prvního dne kalendářního měsíce následujícího po dni, kdy byla poskytovateli doručena písemná výpověď uživatele.
  6. V případě pochybností se má za to, že písemné oznámení, výzva, návrh, výpověď či jiné sdělení dle této smlouvy byly prokazatelně doručeny druhé smluvní straně 5. (pátý) den po podání zásilky k poštovní přepravě na adresu uživatele či poskytovatele uvedenou ve smlouvě, nebo 2. (druhý) den po odeslání v případě zaslání zprávy elektronickým prostředkem na kontaktní spojení na uživatele či poskytovatele uvedené ve smlouvě, popř. – oznámil-li uživatel po dobu platnosti smlouvy změnu adresných údajů dle čl. 3.2. – na poslední známou adresu uživatele nebo na poslední známé kontaktní spojení na uživatele.
  7. Poskytovatel je oprávněn odstoupit od smlouvy:

a) v případě opakovaného neuhrazení poplatku uživatelem, nebo

b) v případě opakovaného podstatného porušení povinností uživatele vyplývajících ze smlouvy, nebo

 1. jestliže poskytovatel ztratí oprávnění k poskytování služeb, které tvoří předmět smlouvy, nebo

d) pokud dojde k ukončení smlouvy mezi poskytovatelem a vlastníkem případně správcem příslušné nemovitosti, v níž se nachází koncové místo, nebo

 1. nastanou-li při instalaci koncového místa nepředvídané okolnosti, které poskytovateli znemožní zahájit dodávku objednaných služeb do 60 (šedesáti) dnů od podpisu smlouvy, nebo
 2. z jiných technických důvodů na straně poskytovatele znemožňujících poskytovateli plnit předmět smlouvy po dobu delší než 30 (třicet) dnů, a nedojde-li k jiné dohodě smluvních stran, nebo
 3. nelze-li dle právního předpisu po odvolání zmocnění uživatele dle čl. 8.6. zpracovávat jeho osobní údaje nezbytné k plnění smlouvy nebo k ochraně oprávněných zájmů poskytovatele,
 4. uživatel uvedl ve smlouvě nepravdivý údaj, neoznámil poskytovateli změnu adresných údajů ve smlouvě nebo mu bezdůvodně odmítá poskytnout přiměřenou součinnost, nebo
 5. pokud uživatel nedává záruku, že bude dodržovat smlouvu nebo podmínky; odstoupit dle písm. i) je možné do 2 (dvou) měsíců ode dne podpisu smlouvy.
 1.  
  1. Uživatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že poskytovatel přestane prokazatelně dodávat objednané služby po dobu delší než 30 (třicet) dní.
  2. Po dobu plynutí výpovědní lhůty je poskytovatel oprávněn účtovat uživateli pravidelné poplatky, popř. jiné poplatky podle smlouvy a aktuálně platného ceníku, a uživatel je povinen takové poplatky řádně platit. Zánik smlouvy nemá vliv na nárok poskytovatele na zaplacení dlužných částek za objednané služby, popř. jiných poplatků vzniklých na základě smlouvy.
  3. Vznikne-li v případě výpovědi nebo odstoupení od smlouvy uživateli přeplatek na pravidelných poplatcích spočívající v nezapočtených neidentifikovaných platbách, je poskytovatel povinen tento přeplatek na základě výzvy uživatele uživateli vrátit do 60 (šedesáti) dnů od doručení výzvy poskytovateli .
  4. Po ukončení platnosti smlouvy si poskytovatel vyhrazuje právo dle vlastního uvážení bez zbytečného odkladu zařízení poskytovatele či doplňkové zařízení demontovat a uživatel se zavazuje poskytnout nezbytnou součinnost k takové demontáži. V případě, že uživatel neumožní demontáž zařízení poskytovatele, má poskytovatel nárok na náhradu způsobené škody

VII.

SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1.  
  1. Uživatel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu poskytovatele převést nebo postoupit práva a povinnosti vyplývající uživateli ze smlouvy na třetí osobu.
  2. Uživatel tímto uděluje souhlas s postoupením práv a povinnosti vyplývající poskytovateli ze smlouvy na jinou společnost, podrobenou jednotnému řízení ve smyslu ustanovení § 66a obchodního zákoníku; pohledávky vzniklé z této smlouvy může poskytovatel postoupit za podmínek stanovených právními předpisy.
  3. Tyto podmínky mohou být měněny poskytovatelem. Poskytovatel je povinen o změně informovat uživatele nejméně 1 (jeden) měsíc předem. Nevypoví-li uživatel smlouvu dle čl. 6.5., stávají se pro něj nové podmínky závazné dnem uvedeným v takových nových podmínkách.
  4. V souladu s ustanovením § 262 odst. 1 obchodního zákoníku se smluvní strany dohodly, že jejich závazkový vztah, upravený smlouvou a spory z ní vzniklé, se budou řídit obchodním zákoníkem.  Zároveň se smlouva řídí ustanoveními zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
  5. Uživatel prohlašuje, že byl při podpisu této smlouvy seznámen s platnými podmínkami poskytovatele pro poskytování objednaných služeb, s rozsahem a specifikací služeb, s nároky na požadované technické parametry koncových zařízení uživatele připojovaných ke koncovému místu a se způsobem užívání objednaných služeb, úhrady poplatků a odstraňování závad a souhlasí s nimi.
  6. V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. uděluje uživatel po dobu trvání smlouvy poskytovateli oprávnění shromažďovat, zpracovávat, uchovávat a užívat jeho osobní údaje uvedené na přední straně této smlouvy (dále jen „osobní údaje uživatele“) pro účely informačních a účtovacích systémů poskytovatele a pro komunikaci s uživatelem o všech službách poskytovatele a v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy poskytovatelem (zejména informování o nových službách poskytovatele, průzkumy spokojenosti s objednanými službami). Ke zpracování osobních údajů za účelem nabízení obchodu a služeb uživatel uděluje souhlas na dobu neurčitou. Uživatel souhlasí rovněž s tím, že osobní údaje mohou být sdíleny s jinými správci v registrech splňujících standardy ochrany osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., které slouží k ověřování solventnosti, bonity nebo důvěryhodnosti uživatele a to v rozsahu jméno a příjmení, adresa a rodné číslo, popř. IČ a rozsah porušení smluvních povinností, které uživatel porušil a následné platební morálce, přičemž osobní údaje budou zpřístupněny pouze oprávněným osobám a pouze v případě, že uživatel neuhradil příslušný poplatek poskytovateli do dne splatnosti a ani do náhradního termínu plnění dle čl. 5.7. Pro tento účel je správce oprávněn osobní údaje zpracovávat po dobu trvání smlouvy a dále po dobu tří let od data úhrady posledního neuhrazeného poplatku z této smlouvy. Uživatel je oprávněn souhlas pro tento účel odvolat a to do doby než budou osobní údaje předány jinému správci. Správcem osobních údajů je poskytovatel, nevyplývá-li z tohoto článku nic jiného. Uživatel by seznámen s tím, že poskytnutí osobních údajů je nepovinné. Uživatel potvrzuje, že byl poučen o svých právech ve smyslu § 11 a 12 jakož i § 21 zákona č.101/2000 Sb.
  7. Uživatel souhlasí s tím, že mohou být pořizovány zvukové záznamy jeho telefonních hovorů vztahující se k plnění práv a povinností ze smlouvy za účelem vnitřní kontroly služeb a zvyšování jejich kvality.
  8. Smlouva se vyhotovuje zpravidla v jednom originále a dvou stejnopisech, z nichž poskytovatel obdrží Smlouva jeden originál a jeden stejnopis a uživatel jeden stejnopis; vyhotovuje-li se smlouva v jednom originále a jednom stejnopise, obdrží poskytovatel jeden originál a uživatel jeden stejnopis.

 

 

V Š E O B E C N É P O D M N Í N K Y 

PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÉ SLUŽBY ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ 

PŘÍSTUP K SÍTI INTERNET

(dále jen „p o d m í n k y“)

Vydané dle zák. č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikací, ve znění pozdějších předpisů

I.

PŘEDMĚT A PODMÍNKY UZAVŘENÍ SMLOUVY

 1.  
  1. Poskytovatel jímž je Šulc Jiří Ing. – Sat Line, se sídlem Koulova 11, Praha 6, identifikační číslo 44801301, se zavazuje zprostředkovat uživateli přístup k síti Internet a jejím službám prostřednictvím pevného připojení k datové síti poskytovatele (dále jen „objednané služby“), které si uživatel objednal a potvrdil na smlouvě o poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací přístupu k síti Internet (dále jen „smlouva“). Všeobecné podmínky pro poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací přístupu k síti Internet jsou nedílnou součástí smlouvy.
  2. Poskytování objednaných služeb se realizuje prostřednictvím účastnické přípojky k síti poskytovatele, která se nachází uvnitř nebo vně nemovitosti na adrese uvedené ve smlouvě jako místo instalace a která je považována za koncový bod sítě poskytovatele (dále jen „koncové místo“).
  3. Podmínkou pro uzavření smlouvy je, že zájemce předloží doklady, které prokazují totožnost zájemce, jeho oprávnění užívat místo instalace a další doklady v rozsahu přiměřeném účelu této smlouvy.
  4. Uživatel se zavazuje plnit své povinnosti dle těchto podmínek a za objednané služby platit příslušné poplatky v souladu s podmínkami uvedenými ve smlouvě a podmínkách.
  5. Objednané služby uvedené ve smlouvě mohou být změněny dohodou smluvních stran v rozsahu možností aktuální nabídky služeb poskytovatele. Návrh na změnu objednaných služeb je smluvní strana povinna sdělit druhé smluvní stran zpravidla ve lhůtě třiceti dnů před zamýšlenou účinností navrhované změny. Změny objednaných služeb nelze zpravidla provést častěji než jedenkrát za tři kalendářní měsíce.
  6. Poskytovatel tímto prohlašuje, že má oprávnění k výkonu všech práv a povinností podle smlouvy a podmínek.

II.

ZAŘÍZENÍ PRO POSKYTOVÁNÍ OBJEDNANÝCH SLUŽEB

 1.  
  1. Technická zařízení, prostřednictvím kterých jsou objednané služby poskytovány a jejich součásti jsou ve výlučném vlastnictví poskytovatele (dále jen „zařízení poskytovatele“) a ten je oprávněn je podle svého uvážení měnit, doplňovat, přemisťovat či upravovat.
  2. Uživatel je povinen si zabezpečit, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, legální hardwarové a softwarové prostředky (včetně jejich instalace), vstupní a výstupní zařízení a jejich funkčnost potřebné pro připojení ke koncovému místu (dále jen „koncové zařízení uživatele“). Provozovatel neodpovídá za funkčnost a ani provoz koncového zařízení uživatele.
  3. Poskytovatel může půjčit uživateli doplňková zařízení (dále jen „doplňková zařízení“), proti zaplacení depozita (vratného) sloužícího výlučně k zajištění ochrany vlastnického práva poskytovatele. Uživatel má ve vztahu k doplňkovému zařízení postavení výpůjčitele ve smyslu občanského zákoníku.
  4. Uživatel se zavazuje řádně používat všechna zařízení poskytovatele, zavazuje se nepřipojovat k nim žádné přístroje, které nebyly schváleny poskytovatelem nebo které nesplňují požadavky příslušných bezpečnostních, technických a právních předpisů platných v ČR.
  5. Uživatel je povinen vrátit veškerá zařízení poskytovatele včetně doplňkových nejpozději do sedmi dnů od ukončení smlouvy a to na své náklady a nebezpečí.
  6. Jestliže uživatel nevrátí zařízení poskytovatele nebo doplňková zařízení ve lhůtě uvedeném v předchozím odstavci nebo jej vrátí ve stavu nefunkčním nebo ve stavu, který zjevně neodpovídá běžnému opotřebení, je poskytovatel oprávněn účtovat uživateli jednorázový smluvní poplatek ve výši 100% jeho hodnoty uvedeného v ceníku v den uzavření smlouvy.
  7. Uživatel není oprávněn se zařízeními poskytovatele ani s doplňkovými zařízeními jakýmkoliv způsobem nakládat. Uživatel nesmí zejména měnit místo instalace bez vědomí poskytovatele, poskytovat jej jako zástavu nebo jej vyvézt mimo území ČR. Uživatel není ani oprávněn do výše uvedených zařízení jakkoli zasahovat ani umožnit takové zásahy třetí osobě, která k takovým zásahům neobdržela od poskytovatele písemné oprávnění. Porušení povinností uživatele dle tohoto článku je považováno za podstatné porušení smlouvy.
  8. Uživate