SMLUVNÍ PODMÍNKY

 

I. Předmět smlouvy

 

1.1.Na základě souhlasu vlastníka televizního kabelového rozvodu (dále jen TKR) obce Lubenec, a v souladu s osvědčením ČTU č. 1680 z 26. 10. 2006, se stal Ing. Jiří Šulc – Sat Line provozovatelem tohoto TKR.

1.2.Provozovatel se zavazuje poskytnout uživateli dodávku signálu programů, které si objednal ve smlouvě o poskytování veřejných telekomunikačních služeb šíření televizních a rozhlasových signálů po vedení, a které jsou obsaženy v aktuální programové nabídce. Dodávka signálů je realizována prostřednictvím účastnické přípojky, která se nachází na adrese uživatele uvedené ve smlouvě, tato přípojka je považována za koncový bod rozvodu provozovatele (dále jen přípojka).

1.3.Provozovatel uzavře smlouvu, pokud o to zájemce požádá a předloží doklad totožnosti a právo užívání místa přípojky.

1.4.Provozovatel může odmítnout uzavření smlouvy, pokud její uzavření je v rozporu s právními předpisy a dále v těchto případech:

1.4.1.      poskytování služeb dodávky signálů je v daném místě technicky nemožné

1.4.2.      zájemce je dlužníkem provozovatele.

1.4.3.      přípojka uživatele neodpovídá technickým podmínkám rozvodu

1.4.4.      koncové zařízení uživatele neumožňuje, nebo omezuje příjem signálů.

1.5.Uživatel se zavazuje platit provozovateli cenu za poskytnuté služby a plnit všechny povinnosti, vyplývající z těchto smluvních podmínek.

1.6.Služby, objednané ve smlouvě, lze měnit na základě dohody smluvních stran v rozsahu aktuální nabídky. Změnu nutno sdělit druhé straně nejméně 30 dní předem a lze ji provést pouze jedenkrát v kalendářním roce. 

 

II. Technické vybavení rozvodu

 

2.1  Technické zařízení pro dodávku signálů je ve výlučném vlastnictví vlastníka TKR.

2.2  Zařízení uživatele pro příjem signálů, např. televizor, video či jiný přístroj, lze připojit výhradně k přípojce. Za tato zařízení, včetně jejich funkčnosti nenese provozovatel žádnou odpovědnost.

2.3  Uživatel se zavazuje nepřipojovat k přípojce jakákoli zařízení a přístroje, nesplňující příslušné technické a bezpečnostní předpisy, příp. neurčené k příjmu signálů.

2.4  Uživatel není oprávněn zasahovat do zařízení vlastníka včetně vlastní přípojky.

 

III. Součinnost uživatele

 

3.1  Uživatel se zavazuje poskytnout provozovateli potřebnou součinnost pro plnění smluvních podmínek.

3.2  Uživatel se zavazuje umožnit provozovateli přístup k zařízení souvisejícím s dodávkou signálů, k provádění nutných oprav, měření, nastavení, přemístění, demontáží a ostatních činností, nutných k zajištění dodávky signálů v prostorách uživatele, po dobu trvání smlouvy i v souvislosti s jejím ukončením.

3.3  Uživatel se zavazuje umožnit provozovateli, nebo provozovatelem pověřené firmě, přístup do prostorů, kde se nachází zařízení, pro provedení kontroly odebíraných signálů.

 

 

 

 

 

IV. Programová náplň

 

4.1.Provozovatel si vyhrazuje právo měnit programovou nabídku, kmitočty vysílaných programů v závislosti na změnách právních předpisů, nebo smluv s dodavateli programů, nebo z jiných důvodů bránících dodávce signálů.

4.2.Provozovatel nenese odpovědnost za obsah vysílaných programů a změny programové nabídky.

4.3.Uživatel se zavazuje využívat objednanou programovou nabídku výhradně pro svoji potřebu, neumožnit příjem signálů třetí osobě, nepodnikat žádné opatření pro příjem jiných, než ve smlouvě objednaných programů. Uživatel je povinen okamžitě informovat provozovatele o příjmu jiných, než ve smlouvě objednaných signálů. Porušení tohoto článku ze strany uživatele je důvodem k odstoupení provozovatele od smlouvy a uplatnění náhrady škody, která porušením ustanovení tohoto bodu provozovateli vznikne.

4.4.Programová nabídka je součástí smlouvy a její změna bude doručena uživateli. Pokud se uživatel rozhodne pro změnu programové nabídky oznámí písemně tuto skutečnost provozovateli a tato změna mu bude do 30-ti dnů provedena jedenkrát v kal. Roce bezplatně, každá další změna je zpoplatněna částkou 300 Kč.

 

V. Závady a jejich odstraňování

 

5.1.Z důvodů měření a výstavby sítě může dojít ke krátkodobému snížení kvality, případně k přerušení dodávky signálů. Provozovatel takovou skutečnost, bude-li mu známa, vhodným způsobem oznámí uživateli.

5.2.Uživatel je povinen oznámit provozovateli omezení nebo přerušení dodávky signálů pokud trvá déle než 24 hodin.

5.3.Provozovatel se zavazuje odstranit závadu přerušení dodávky signálů do 3 pracovních dnů od jejich nahlášení uživatelem, pokud mu v tom nebrání neovlivnitelné důvody, především znemožnění přístupu k zařízení, přerušení dodávky elektrické energie, přerušení vysílání ze strany dodavatele programů apod.

5.4.Pokud dojde k odstranění závady znemožňující příjem signálů v době do 3 pracovních dnů od jejich nahlášení provozovateli, nevzniká uživateli právo na slevu.

5.5.Pokud závadu způsobil uživatel, je povinen poskytovateli uhradit náklady nutné na její odstranění.

5.6.Nedojde-li k odstranění závady znemožňující příjem signálů v době do 3 pracovních dnů od jejich nahlášení provozovateli, vzniká uživateli právo na slevu ve výši poměrné části pravidelného poplatku za dobu, kdy nebylo možno pro závadu na straně provozovatele objednané signály přijímat.

 

Sleva bude poskytnuta na základě písemné žádosti uživatele, doručené do 15 kalendářních dnů po odstranění závady, dle bodu 5.3 těchto Smluvních podmínek na adresu provozovatele.

 

VI. Platební podmínky

 

6.1  Uživatel je povinen uhradit poplatky jednorázovou roční, příp. půlroční platbou, způsobem uvedeným ve Smlouvě, a to vždy nejpozději do 31. ledna, resp. do 31.7 příslušného roku při půlroční platbě v hotovosti, do 31. 3. při roční platbě v hotovosti. V případě smluvně dohodnuté bezhotovostní platby do data splatnosti vystavené faktury. Pro bezhotovostní roční platby bude poskytnuta sleva ve výši 5%  ze základní ceny, pokud nebude dodržen termín splatnosti faktury, zaniká pro příští účetní období nárok na tuto slevu. V případě uzavření Smlouvy během kalendářního roku bude úhrada za období do 31. 12. uhrazena uživatelem do 30 dnů od účinnosti Smlouvy. Výše poplatku musí odpovídat aktuálnímu ceníku, který je k dispozici u provozovatele, nebo u vlastníka TKR na Obecním úřadě v Lubenci.

6.2  Provozovatel je povinen v průběhu trvání smlouvy informovat uživatele o změně poplatků vyvolaných úpravou programové nabídky, úpravou cen dodavatelů programů, růstem indexu spotřebitelských cen a dalšími prokazatelnými vlivy a to minimálně 30 dnů před zamýšlenou úpravou poplatku. Uživatel je oprávněn do 15 dnů od doručení informace o změně poplatku vyjádřit nesouhlas s úpravou a ve lhůtě dle bodu 7.3 Smluvních podmínek Smlouvu vypovědět. Neučiní-li tak, má se za to, že s úpravou poplatku souhlasí. Dojde-li k úpravě poplatku v průběhu kalendářního roku, bude uživateli zasláno dodatečné vyúčtování. Uživatel je povinen uhradit upravený poplatek nejpozději ke dni uvedeném v informaci, nedohodne-li se s provozovatelem jinak.

6.3  Pokud uživatel neprovede pravidelnou splátku v termínu uvedeném v bodě 6.1 resp. na faktuře ani po následném upozornění, je provozovatel oprávněn omezit, příp. odpojit dodávku signálů, od smlouvy odstoupit a požadovat náhradu nutných výdajů. Po zaplacení nedoplatku má uživatel právo požádat o opětovné připojení, které je zpoplatněno částkou 1000 Kč. V případě zaslání upomínky poštou z důvodu nedodržení termínu splatnosti bude v následujícím účetním období navíc účtována částka 50 Kč za administrativní úkon.

6.4  Dojde-li k odstoupení od smlouvy ze strany uživatele v průběhu již předplaceného období, bude uživateli vrácena nevyčerpaná část platby.

 

VII. Doba platnosti smlouvy, výpovědní podmínky

 

7.1.Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou, je platná dnem podpisu smluvních stran a účinná dnem zahájení dodávky signálů. Termín dodávky bude uživateli v dostatečném předstihu oznámen.

7.2.Provozovatel je oprávněn vypovědět Smlouvu v případě, že uživatel nesouhlasí se změnou poplatku dle bodu 6.2. Smluvních podmínek. Výpovědní lhůta je 30 dnů ode dne doručení písemné výpovědi uživateli.

7.3.Uživatel může kdykoli vypovědět Smlouvu, a to i bez udání důvodů. Výpovědní lhůta je 30 dnů ode dne doručení písemné výpovědi provozovateli.

 

VIII. Závěrečná ustanovení

 

8.1  Uživatel není oprávněn převést smlouvu na třetí osobu.

8.2  Smlouva může být měněna formou písemných číslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.

8.3  Změna smluvních podmínek musí být uživateli oznámena provozovatelem v dostatečném předstihu, nejpozději však 30 dnů před jejich předpokládanou platností.